Condicions Generals de Contractació

Mitjançant aquest document s'estableixen les condicions generals de la relació contractual que té per objecte la compravenda de productes oferts des d'aquesta pàgina web, i de la qual és propietari i titular GUAPÍSSIMA NUM 1, SL (en endavant, "GUAPÍSSIMA") amb domicili a carrer Bisbe Morgades, 32, 08500 de Vic, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 43114, Foli 173, Full B, amb CIF: B-65.763.765, i les persones físiques i / o jurídiques (en endavant, "CLIENT") que manifestin la voluntat de comprar els productes mitjançant la sol·licitud realitzada via Internet mitjançant aquest lloc web. Tots els drets que les Lleis vigents reconeixen als consumidors i als que aquí es pugui fer referència, s'aplicaran exclusivament als clients que tinguin aquesta consideració de consumidors i que actuïn amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici i professió.

Aquestes sol·licituds dels usuaris constitueixen les condicions particulars a què van associades les presents condicions generals que el CLIENT ha de necessàriament acceptar telemàticament amb caràcter previ a la compra del Xec. Al CLIENT se li exposen a través d'aquest mateix lloc web les presents condicions, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti. Les presents condicions generals unides a la sol·licitud dels productes concrets realitzada pel CLIENT impliquen la formalització del contracte de compravenda entre GUAPÍSSIMA i el CLIENT que afirma haver llegit, entès i acceptat les presents condicions. El CLIENT sempre podrà consultar aquestes condicions generals a través de la pàgina web.

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE.-

L'objecte de compra és un Xec que podrà ser canviat per qualsevol servei o producte que ofereixi GUAPÍSSIMA.

Mitjançant la compra del xec disponible en aquesta pàgina web el CLIENT declara que:

  1. Que és una persona major d'edat i amb capacitat per contractar.
  2. Que ha llegit, comprès i que accepta les presents Condicions Generals de Contractació.

SEGONA. -ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS.-

GUAPÍSSIMA es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al CLIENT, que en qualsevol cas, és responsable de revisar-les com a requisit previ a l'adquisició del Xec disponible a través d'aquesta pàgina web. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlides i aplicables les Condicions Generals que estiguessin exposades a la pàgina web en el moment que el CLIENT adquireixi els corresponents productes.

TERCERA.- DRETS I OBLIGACIONS GUAPÍSSIMA.-

3.1. Responsabilitat de GUAPÍSSIMA. En cap cas serà responsable en relació amb:

3.1.1. Els errors, retards en l'accés per part del CLIENT a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa d'Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l'empresa. En tot cas GUAPÍSSIMA es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al CLIENT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

3.1.2. Dels errors o danys produïts per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de CLIENT.

3.1.3. De la no operativitat o problemes en l'adreça de correu electrònic facilitada pel CLIENT per a l'enviament de la confirmació de la comanda.

3.2 Dret de desistiment:

3.2.1. GUAPÍSSIMA reconeix al CLIENT el dret de desistiment en els termes i terminis reconeguts en el Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de Novembre, en aquest cas GUAPÍSSIMA reemborsarà al CLIENT l'import satisfet en concepte de preu i impostos aplicables, al número de compte indicat pel CLIENT. El CLIENT disposa d'un termini, per exercir el dret, de 14 dies a comptar des del lliurament del Xec, considerant-se com tal data, llevat de prova en contrari, la indicada al correu electrònic del CLIENT confirmant l'operació. A efectes d'exercir aquest dret el CLIENT haurà d'enviar un correu electrònic a hola@framehairclub.com i notificar-ho a GUAPÍSSIMA en els terminis previstos.

El dret de desistiment reconegut en aquesta clàusula s'entén sense perjudici de les excepcions a la mateixa que la pròpia legislació fixa. No s'aplicarà el dret de desistiment un cop el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

QUARTA.- DRETS I OBLIGACIONS DEL CLIENT.-

4.1. Pagament.- El CLIENT es compromet a abonar per avançat l'import pel Xec efectivament sol·licitat en la quantia i forma següents:

4.1.1. Import.- La remuneració pel Xec efectivament sol·licitat pel CLIENT, serà l'assenyalada en la pàgina web i la que figuri a la sol·licitud concreta del CLIENT en cada moment, sol·licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda concreta. El preu del Xec que apareix al lloc web inclouen l'IVA, l'import del qual serà calculat en el moment de formalitzar la comanda, segons correspongui.

4.1.2. Formes de pagament.- El CLIENT ha d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant:

- Targeta de crèdit: introduint les seves dades en el TPV virtual existent en el lloc web. Mitjançant l'acceptació d'aquest mitjà de pagament, el CLIENT confirma estar autoritzat a l'ús de la targeta utilitzada a aquest fi, sent el titular de la mateixa. Els pagaments amb targeta queden sotmesos al que estableix la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament, especialment a tot el relatiu a les ordres de pagament i a les condicions per a la seva revocació.

-Transferència bancària: per a això el CLIENT haurà d'enviar un correu electrònic a hola@framehairclub.com sol·licitant-ho expressament.

CINQUENA.- RESPONSABILITAT.-

5.1.- GUAPÍSSIMA en cap cas serà responsable de:

5.1.1.- Els errors i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

5.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que el CLIENT o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

5.2.- GUAPÍSSIMA es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, GUAPÍSSIMA col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

SISENA.- DRETS D'AUTOR I MARCA.-

GUAPÍSSIMA informa que els continguts propis, la programació i el disseny de la pàgina Web es troben plenament protegits pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de GUAPÍSSIMA. Les marques dels productes que GUAPÍSSIMA ven a través de la pàgina web pertanyen als seus legítims propietaris. GUAPÍSSIMA pot establir links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l'eliminació de les referides referències.

SETENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT I LLEI APLICABLE.-

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a la determinació del lloc de celebració de la compravenda a què se subjecten les presents Condicions Generals, s'estarà al que disposa l'article 29 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En cas que el CLIENT no tingui la consideració de consumidor, qualsevol conflicte relacionat amb la interpretació o execució de les presents Condicions Generals de Contractació es sotmetrà a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Vic.

VUITENA.- NUL·LITAT DE CLÀUSULES.-

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. GUAPÍSSIMA  podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de GUAPÍSSIMA.

NOVENA.- PROCEDIMENT ALTERNATIU PER A LA RESOLUCIÓ DE LITIGIS ONLINE.-

Sense prejudici del que indica l'anterior clàusula, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/adr/. Els CLIENTS que tinguin la condició de consumidors, podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.